Pwy ydyn ni

Prif Swyddog
Catrin Devonald
catrindevonald@menteriaithcasnewydd.org
01633 435385 / 07756929808

Swyddog Datblygu Cymunedol
Jacob Gale
jacobgale@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101 / 07784 477035

Pwyllgor Menter Iaith Casnewydd
Cadeirydd: Elin Maher
Is-gadeirydd: Steve Blundell
Trysorydd: Tomos Rodrigues
Ysgrifenydd y cwmni: Catrin Devonald
Aelodau eraill y pwyllgor a Chyfarwyddwyr:
Rhian Dafydd
Jamie James
Steffan Edwards-Ramos
Elinor Howley

Who we are

Principal Officer
Catrin Devonald
catrindevonald@menteriaithcasnewydd.org
01633 435385 / 07756929808

Community Development Officer
Jacob Gale
jacobgale@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101 / 07784 477035

Menter Iaith Casnewydd- Committee
Chair: Elin Maher
Deputy Chair: Steve Blundell
Treasurer: Tomos Rodrigues
Company Secretary: Catrin Devonald
Other members of the Committee and Directors:
Rhian Dafydd
Jamie James
Steffan Edwards-Ramos
Elinor Howley

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Ydych chi’n frwdfrydig am yr iaith Gymraeg? Ydych chi eisiau cyfrannu at dyfiant y Gymraeg yng Nghasnewydd? Beth am wirfoddoli gyda ni?
Mae gwirfoddolwyr wedi bod, ac yn parhau i fod yn rhan annatod o waith cymunedol y Fenter. Daw gwirfoddolwyr o gefndiroedd amrywiol gan roi ei amser i’n helpu i gyflawni amrywiaeth o rolau (amser a rôl yn ddibynnol ar yr unigolyn). Ni allem weithredu hebddynt ac rydym bob amser angen mwy!
Pam gwirfoddoli?
• Cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau
• Defnyddio'r Gymraeg (does dim angen i’ch Cymraeg bod yn berffaith) a chyfrannu at dwf yr iaith Gymraeg yng Nghasnewydd.
• Datblygu sgiliau a gwybodaeth
Os oes gennych ddiddordeb yna anfonwch e-bost atom neu ffoniwch i drafod.
post@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101
07756 929808

Volunteering

Are you passionate about the Welsh language? Do you want to contribute to the growth of Welsh in Newport? Then why not volunteer with us?
Volunteers have always been and continue to be an essential part of Menter Iaith Casnewydd’s community work. Volunteers come from different walks of life and kindly give their time to carry out a variety of roles (time and roles are dependent on the volunteer). We couldn’t do without them and we always have a need for more!

Why volunteer?
• Meet new people and make new friends.
• Use you Welsh (your Welsh doesn’t need to be perfect!) and contribute to the growth of the Welsh language in Newport.
• Develop skills and knowledge

If you are interested in volunteering then contact us via email or phone to discuss possibilities.
post@menteriaithcasnewydd.org
01633 432101
07756929808

Cyfleoedd eraill i ddefnyddio’r Gymraeg / Other opportunities to use Welsh

 

 

Cymdeithas Cymry Casnewydd

Pobol y Port

Gŵyl Newydd

Parallel.cymru